Master Law
In Practice

Master Law In Practice

Download erkenning (MB) – Master Law in Practice

Download Brochure – Master Law in Practice

Veel afgestudeerden van bijvoorbeeld de bachelors HBO– Rechten, SJD of MER hebben vaak de wens om door te studeren. Dat kan nu uitsluitend door middel van een premaster om dan door te stromen naar een wetenschappelijke master. Niet alle afgestudeerden ligt een wetenschappelijke master; afgestudeerden met een professionele bachelor zijn gewoonlijk meer praktijkgericht dan de aanpak is in een wetenschappelijke master. Ook op Curaçao blijkt dit het geval: afgestudeerden juridische HBO –bachelorstudenten hebben in de praktijk vaak veel moeite met de omschakeling in de premaster van bijvoorbeeld de UoC. Wegens deze verschillen en daarmee de wensen van afgestudeerden voor het vervolg van hun carrière, hebben veel hbo-instellingen en dus ook UDC inmiddels professionele masteropleidingen ontwikkeld.

Alle juridische opleidingen leiden op tot een beroep. Een HBO – bachelor leidt op tot operationele juridische functies en professionele juridische ondersteuning, een HBO-master tot senior professionals en een WO – master tot toegang tot de togaberoepen. Elke opleiding heeft daarom een eigen, specifieke focus binnen het juridische onderwijs en een doorstroom in een juridische vervolgopleiding geeft daarmee mogelijkheden tot brede keuzes voor een carrièrepad. Door voor een professionele juridische master te kiezen hebben de HBO – afgestudeerden een dubbele keuze: zij kunnen middels de professionele juridische master hun huidige carrière uitbouwen of daarna rechtstreeks
doorstromen in de WO – Master of Nederland of van UoC.

EINDKWALIFICATIES
Voor de eindkwalificaties van onze master wordt uitgegaan van de algemene eindkwalificaties zoals omschreven in de algemene professionele masterstandaard van de Vereniging Hogescholen.

Deze stoelt op vier pijlers:

 • Meesterschap; hier komt professionele ontwikkeling, het lerend vermogen en ethisch moreel handelen van de masterstudent tot uiting.
 • Onderzoekend vermogen; hierin is uiteengezet hoe onderzoekend vermogen de masterprofessionals in staat stelt om de beroepspraktijk te veranderen en
  doorwerking te bewerkstelligen.
 • Interprofessioneel handelen; waarin het belang van handelen vanuit een breed perspectief en samenwerken in een multidisciplinair netwerk is gekenschetst als
  voorwaardelijk voor het werk als masterprofessional.
 • Doorwerking; waarin het doel waartoe de masterprofessional werkt is beschreven. Het draait hierbij vooral om de impact van de bijdrage die een masterprofessional heeft op de beroepspraktijk. Bij het onderzoeken en oplossen van praktijkvraagstukken is
  het resultaat duurzaam en bruikbaar, voor zowel de opdrachtgever als de branche


Bij deze algemene eindkwalificaties wordt het professionele masterniveau bepaald door de mate van complexiteit en zelfstandigheid middels het zogenaamde ZelCom model.20

Dit kan leiden tot de volgende eindkwalificaties voor onze professionele master:

 • De professionele master is in staat om zelfstandig binnen korte tijd zich een nieuw (deel van een) rechtsgebied eigen te maken en deze kennis toe te
  passen binnen de organisatie.
 • A. De professionele master is in staat om zelfstandig complexe juridische problemen te analyseren en de juridisch relevante informatie voor de oplossing ervan
  te verzamelen.
  B. De professionele master kan inschatten wat de ethische en vakgebied-overschrijdende gevolgen zijn van een juridisch probleem voor de organisatie.
 • A. De professionele master is in staat om de organisatie te adviseren op basis van een heldere juridische analyse en weging van omstandigheden.
  B. De professionele master kan juridische alternatieven ontwikkelen door nieuwe juridische invalshoeken te onderzoeken en de kennis van andere
  vakgebieden te combineren met juridische kennis.
 • A. De professionele master kan juridische kennis integreren met de kennis van andere vakgebieden.
  B. De professionele master toont sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid in analyses en adviezen.
 • De professionele master kan schriftelijk en mondeling analyses en adviezen communiceren op een wijze die past bij het publiek.

INRICHTING OPLEIDING
Bovengenoemde keuze voor een deeltijd masteropleiding betekent dat bij de ontwikkeling van het curriculum en met name de ontwikkeling van de vakken en bijbehorende didaktiek in elk geval rekening gehouden dient te worden met de volgende elementen:

 • De opleiding van 60 EC wordt gespreid over twee jaar, wat betekent dat er afwisselend 7 en 8 EC per kwartiel wordt gedoceerd.
 • De opleiding is verbredend waar het de nieuwe kennis van andere vakgebieden betreft en verdiepend/ specialiserend waar het juridische kennis betreft.
 • Voor de juridische verdieping kan elk jaar of elke twee jaar voor thema’s worden gekozen die samenhangen met arbeidsmarkt en beroepscontext. Deze thema’s
  laten de student de vaardigheden ontwikkelen om zich snel een nieuw deelgebied eigen te kunnen maken en sluiten tevens aan bij de arbeidsmarkt van dat
  moment.
 • Er is een intakegesprek voor potentiële studenten zoals boven beschreven.
 • De werkgever moet bereid zijn om de student enige tijd geven voor de studie maar ook om opdrachten te laten uitvoeren in de context van de eigen organisatie.
 • De eigen beroepscontext staat centraal bij het uitvoeren van opdrachten maar er kan ook buiten de eigen organisatie worden gekeken.
 • Van groot belang is dat de afgestudeerden juristen zijn en blijven die in een dynamische, professionele werkomgeving het recht kunnen toepassen op
  vraagstukken die naast het recht andere belangrijke vakgebieden van de werkomgeving betreffen.
 • Binnen elk kwartiel wordt in elk geval in één vak aandacht besteed aan de persoonsvorming of Bildung van de student.
 • Binnen elk kwartiel wordt in elk geval in één vak toegepast onderzoek gebruikt voor uit te voeren opdrachten.
 • Er is geen (internationale) stage omdat het gaat om werkende studenten.
 • De opleiding werkt met Curaçaos recht met verwijzingen en vergelijkingen binnen het Koninkrijk waar nodig
 • Het curriculum bestaat uit theoretische, praktische en geïntegreerde vakken.

AANTREKKELIJK

 • Erkend door de minister van Onderwijs van de
  Nederlandse Antillen / Curaçao
 • Eerste juridische professionele masteropleiding op
  Curaçao
 • Praktijkgerichte thema’s in samenwerking met lokale bedrijven / organisaties
 • Praktische juridische casussen
 • Perfecte aansluiting op lokale arbeidsmarkt
 • Gedegen basis om verder te studeren voor Wo-masteropleiding
 • Kleinschaligheid; persoonlijke begeleiding
 • Studieloopbaanbegeleiding (SLB)
 • Studiefinanciering (SSC)