Visie, Missie & Team

De stichting The University and The College of the Dutch Caribbean (UDC-CDC) hebben een gezamenlijke visie en missie omschreven. Deze visie is de algemene voorstelling van de toekomst. De missie is datgene wat UDC en CDC naar buiten willen uitdragen. Het geeft aan waar UDC en CDC voor staan, wat de identiteit is van UDC en CDC en de waarden die UDC en CDC willen overdragen.

Visie UDC en CDC

UDC- en CDC-studenten worden (h)erkend in het werkveld als zelfbewuste, communicatieve en constructief kritische professionals. Deze eigenschappen ontwikkelen studenten in een professionele leergemeenschap met hooggeschoolde docenten met praktijkervaring in een internationale contex

Missie UDC en CDC

UDC en CDC leiden nationale en internationale studenten op tot start bekwame professionals, toegerust op de eisen van de (internationale) arbeidsmarkt.

Onderwijsvisie

De visie van UDC en CDC is het bieden van inspirerend en kwalitatief goed onderwijs waar elke student de mogelijkheid krijgt naargelang zijn of haar behoeften te ontwikkelen, de leer- en persoonlijke doelen te bereiken en zodoende te groeien tot volwaardige burgers en young professsionals binnen onze samenleving.

De onderwijsvisie is onderverdeeld in een pedagogisch en een didactisch aspect:

 • Pedagogisch aspect:

UDC en CDC zijn studentvriendelijk, uitdagend en bieden een veilige leeromgeving. Onze onderwijsinstelling is een plaats waar studenten zich kunnen uiten, fouten mogen maken, maar waar ook eisen gesteld worden. Wij hanteren een duidelijke (opleidings)structuur omdat naar onze mening structuur en duidelijkheid erg belangrijk zijn voor studenten en aan de basis staan van een gezond leerklimaat. Belangrijke waarden voor ons zijn respect, samenwerken en professionaliteit.

De docenten behandelen de student met respect en begeleiden de omgang tussen studenten. Iedereen gaat op een positieve manier met elkaar om. Leren en jezelf blijven ontwikkelen staat bij ons centraal. Dit bereiken we door een veilige, uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving te creëren.

 • Didactisch aspect:

Alle studenten zijn verschillend. Ons uitgangspunt voor het geven van een goede instructie is de wijze waarop studenten leren, het leertempo en het leervermogen van de student. De student moet tot zijn recht komen, we sluiten aan bij wat studenten al kunnen en stimuleren studenten daarnaast het beste uit zichzelf te halen. Studenten die extra zorg nodig hebben proberen wij extra aandacht naargelang hun behoefte te bieden. Als de speciale zorg buiten ons vermogen valt dan verwijzen wij door naar externen binnen de sociale kaart van Curaçao.

Onderwijsmissie

Wij willen onze studenten een veilige en uitdagende (leer)omgeving bieden. Binnen deze gestructureerde leeromgeving streven we naar onderwijs op maat. Ons eerste accent ligt bij het zelfstandig werken, binnen een klimaat waar de student zich prettig voelt, met plezier werkt en wordt gekenmerkt door regelmaat, rust en veiligheid.

Onderwijsleerproces

Visie op en verantwoording van het onderwijs

De master- en bacheloropleidingen op het UDC zijn breed opgezet om de beroepsbeoefenaar zo goed mogelijk in staat te stellen binnen deze context te functioneren en adequaat te zijn toegerust voor de eisen die daarbinnen gesteld worden.

De student leert zijn eigen leerproces te sturen en kan de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen ontwikkeling gedurende de opleiding.
Studenten leren het beroepshandelen  vooral vanuit de praktijksituaties die in de studieonderdelen aan de orde komen.

De uitgangspunten voor de inrichting van ons onderwijs zijn:

 • Het stimuleren van het leerproces door de activiteiten van de student aan te sturen.

 • De zelfstandigheid van de studenten stimuleren en ondersteunen.

 • Het werken met opdrachten vanuit de theorie die centraal staan in de beroepsuitoefening.

 • Ruimte bieden voor experimenten door studenten uit te dagen hun eigen invulling te geven aan hun ontwikkeling als beginnend beroepsbeoefenaar.

 • De student een kritische reflectie aanleren, die cruciaal is voor een professionele beroepsuitoefening.

UDC werkt in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht voor de student waardoor er resultaatgericht gewerkt wordt. Binnen het onderwijs wordt er veel aandacht aan de student besteed. Er is veel communicatie met de student door de studiecoördinator, studieloopbaanbegeleider, zorgcoördinator en de opleidingsmanager. Er worden structureel doorstroom-, evaluatiegesprekken gevoerd en tevredenheidsonderzoeken gehouden. (zie Zorgbeleidsplan en Beleidsplan Kwaliteitszorg)

De colleges en toetsen van UDC zijn per opleiding ingedeeld volgens het onderwijssysteem voor Hoger Onderwijswetgeving op Curaçao. Hierbij wordt uitgegaan van het leren en kunnen reproduceren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden volgens het classificatie principe van Romiszowski.

Docentschap

Binnen The University of the Dutch Caribbean (UDC) heerst er een goed en praktijkgericht onderwijsklimaat. Naast diverse studierichtingen met zeer interessante beroepsperspectieven, proberen wij ook een belangrijk deel van ons curriculum te besteden aan praktijkvorming en persoonlijkheidsontwikkeling. Vrijwel vanaf de eerste dag wordt de praktijk in de colleges gebracht door onze praktijkdocenten.
Een belangrijke schakel en de spil in het onderwijsleerproces is de docent.
De didactische aanpak van de docent is hierdoor erg belangrijk.
Binnen UDC investeren we in onze docenten. Het is belangrijk dat onze docenten over de juiste vakinhoudelijke kennis beschikken, maar ook didactische methoden en modellen beheersen en de student en zijn/ haar ontwikkeling centraal stelt.

Een docent van UDC is:

 • Vakgeoriënteerd

 • Pedagogisch en didactisch georiënteerd

 • Student georiënteerd

 • Organisatie georiënteerd

Vak georiënteerd

Bij UDC hebben we per sectie vakdocenten. De vakdocenten spelen een cruciale rol bij de inhoud van de verschillende vakgebieden van de opleidingen. Zij zijn deskundig op hun vakgebied en werken veelal in het werkveld waar de studenten voor worden opgeleid. Zij hebben een verbindende rol in de afstemming tussen de vakken binnen dat vakgebied en de daarbij betrokken docenten. Het doel is het verzorgen van een op elkaar afgestemd en actueel studieprogramma.